People's Republic of China: Auger Torque China CO., Ltd, Ningbo

Auger Torque China CO., Ltd
Baozhan Road, Tongyi Industry Zone
Dongwu, Yinzhou, Ningbo 315114
Tel.: +86(0)574 8848 8181
Fax: +86(0)574 8848 8687
Email: john.hu@attachmenttorque.com
www.augertorque.com


Location Auger Torque China in the People's Republic of China with production in Ningbo

Employees: 58

Founding year: 2008 in Ningbo